Conducerea Autonom: Organele de administrare conducere și supraveghere

Aspecte generale

Societatea este administrat de un Consiliu de Administrație alcătuit din 3 (trei) administratori numiţi de AGA pentru un mandat de 4 (patru) ani. Conform Actului Constitutiv al Societăţii, la orice moment, majoritatea administratorilor Societăţii vor fi administratori neexecutivi.

Conducerea Societăţii este delegată de către Consiliul de Administraţie unui director general. În prezent, directorul general al Societăţii este doamna Mihaela-Angela Irimia („Directorul General”), care a fost numită în această calitate la data de 1 noiembrie 2014, pentru o durată nedeterminată. Societatea este reprezentată în raport cu terţii și în justiţie de Directorul General. De asemenea, în procesul decizional, domnii Marius Ștefan și Dan George Ștefan, fiecare având calitatea de salariat al Societăţii pe poziţia de Manager general (cod COR 112028), au un rol decizional și o contribuţie determinantă cu privire la strategia și direcţiile de dezvoltare ale Societăţii.

Capitalul social al Societăţii Autonom Services SA este deţinut după cum urmează: (i) Autonom Internaţional S.R.L. deţine 1.960.000 de acţiuni, reprezentând 98%, (ii) Marius Ștefan deţine 20.000 de acţiuni, reprezentând 1%, iar (iii) Dan-George Ștefan deţine 20.000 de acţiuni, reprezentând 1%. Autonom International S.R.L. este o entitate controlată în procente egale (50%) de către fraţii Dan-George Ștefan și Marius Ștefan, aceștia exercitând controlul asupra Societăţii.

Nume și Prenume

Calitate

Data numirii

Data expirării mandatului

Mihaela-Angela Irimia

Președinte al Consiliului de Administraţie

13 martie 2013

06 noiembrie 2026

Elena-Gianina Gherman

Membru în Consiliul de Administraţie

07 noiembrie 2014

06 noiembrie 2026

Dan lacob

Membru în Consiliul de Administraţie

07 noiembrie 2014

06 noiembrie 2026

Sediul profesional al fiecărui membru al Consiliului de Administraţie, precum și al Directorului General este în Municipiul Piatra-Neamţ, str. Fermelor nr. 4, judeţul Neamţ.

Atribuţiile Directorului General

Conducerea operativă a Societăţii este încredinţată Directorului General, acesta fiind responsabil cu luarea tuturor măsurilor aferente conducerii Societăţii, cu respectarea competenţelor rezervate Consiliului de Administraţie și AGA.

Directorul General are drept atribuţii (i) angajarea și concedierea personalului Societăţii, (ii) aprobarea operaţiunilor de încasări și plăţi până la nivelul sumei stabilite în acest sens de Consiliul de Administraţie și (iii) aducerea la îndeplinire a deciziilor Consiliului de Administraţie.

Directorul General are obligaţia de a informa Consiliul de Administraţie în mod regulat cu privire la operaţiunile întreprinse și orice alte aspecte avute în vedere, inclusiv eventuale nereguli constatate cu ocazia îndeplinirii atribuţiilor sale.

Atribuţiile și deciziile Consiliului de Administraţie

Consiliul de Administraţie supraveghează activitatea Directorului General, iar orice membru al Consiliului de Administraţie are dreptul de a solicita de la Directorul General informaţii privind conducerea operativă a Societăţii.

Membrii Consiliului de Administraţie sunt răspunzători de (i) îndeplinirea tuturor obligaţiilor privind realitatea vărsămintelor efectuate de acţionarii Societăţii, (ii) existenţa reală a dividendelor plătite, (iii) existenţa registrelor cerute de lege și corecta lor ţinere, (iv) exacta îndeplinire a hotărârilor AGA și (v) îndeplinirea oricăror altor îndatoriri impuse de lege ori de Actul Constitutiv.

Președintele Consiliului de Administraţie coordonează activitatea Consiliului de Administraţie și raportează în faţa AGA cu privire la activitatea Consiliului de Administraţie.

Consiliul de Administraţie poate decide valabil în prezenţa majorităţii membrilor săi, cu majoritate de voturi. În caz de paritate, votul Președintelui Consiliului de Administraţie va fi decisiv.

Angajaţii companiei

La finalul anului 2022, echipa Autonom Services era formată din 474 de salariați, comparativ cu un număr de 370 angajați la 31 decembrie 2021.

Toți angajații Autonom sunt persoane cu studii superioare sau în curs de absolvire. Compania acordă foarte mare atenţie educaţiei angajaţilor săi. În acest sens, compania oferă o experienţă de învăţare cât mai personalizată prin training-uri, coaching, cursuri și suport din partea liderilor companiei.

Angajaţii Autonom nu sunt organizaţi în sindicat.

Autonom a implementat un plan de succesiune pentru cei mai importanți manageri din cadrul organizației. Echipa de management a Autonom este una foarte stabilă, cu fluctuații de personal reduse.

Un aspect esențial în privința politicii de remunerare constă în faptul că membrii echipei de vânzări sunt remunerați cu salariu fix, fără bonusuri legate de performanța individuală. Societatea a implementat o politică de bonusuri anuale la nivel de echipe, fiecare salariat fiind bonusat cu o participare la profit, la nivel de exercițiu financiar anual. Este notabil din acest punct de vedere faptul că în medie 20% din totalul remunerației anuale efective pentru un salariat este reprezentat de partea variabilă a remunerației „alimentată” de fondul de participare a salariaților la profit.

Angajaţii companiei